Smluvní podmínky pro použití internetové aplikace CannyApp

I. Smluvní strany

HANABOSO, s.r.o
Chládkova 898/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČ: 02063450, DIČ: CZ02063450
Bankovní spojení: 2500503586/2010
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 80165
Česká republika
(dále jen „provozovatel“)
a
Uživatel
Uživatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která si vytvoří uživatelský účet (dále jen „uživatel“). Vytvoření uživatelského účtu spočívá v zadání přihlašovacího jména (e-mailové adresy) a hesla a vyplnění údajů o uživateli.

II. Úvodní ustanovení

 1. Tyto smluvní podmínky upravují podmínky užívání internetové aplikace CannyApp na adrese https://www.mycannyapp.cz (dále jen „aplikace“).
 2. Aplikace je webová služba sloužící primárně k evidenci pracovních zadání a objednávek, výkazů práce, kontaktů, fakturaci a ukládání poznámek.
 3. Provozovatel činí veřejnou nabídku na uzavření smlouvy ve smyslu § 1780 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník za těchto smluvních podmínek.
 4. Závazkové vztahy vzniklé ze smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem, jejíž předmět je specifikován dále, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 5. Smlouva mezi provozovatelem a uživatelem bude uzavřena v souladu s § 1782 v okamžiku, kdy uživatel vstoupí do aplikace z aktivačního linku, který mu provozovatel zašle na e-mailovou adresu zadanou uživatelem a na stránce http://www.mycannyapp.cz/login/ se objeví oznámení „Váš účet byl vytvořen“.

III. Licenční ujednání

 1. Aplikace je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží provozovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami provozovatele.
 2. Provozovatel tímto uděluje uživateli omezenou, osobní, nepřenosnou, nevýhradní licenci k používání aplikace.

IV. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím aplikace vytvářet a uchovávat faktury, odesílat emaily, uchovávat textové poznámky, zadání, výkazy práce a kontakty, a to v rozsahu, v jakém to aplikace rozsahem svých funkcí umožňuje.
 2. Uživatel se zavazuje neužívat aplikaci žádným způsobem, který by jakkoli narušoval práva provozovatele.
 3. Uživatel se zavazuje uvést pravdivé údaje do svého uživatelského účtu.
 4. Uživatel se zavazuje provozovateli za umožnění přístupu k aplikaci zaplatit úplatu.
 5. Uživatel se zavazuje užívat aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.
 6. Uživatel se zavazuje chránit svá přístupová jména a hesla k poskytovaným službám a chránit je před zneužitím třetími osobami.
 7. Ve smyslu § 2898 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uživatel nemá vůči provozovateli nárok na náhradu újmy, která mu v budoucnu vznikne v důsledku porušení povinností provozovatele vyplývajících ze smlouvy uzavřené za těchto podmínek, s výjimkou újmy na přirozených právech uživatele, anebo újmy způsobené provozovatelem úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
 8. Uživatel nesmí odesílat prostřednictvím aplikace emaily s nevhodným obsahem nebo s obsahem, který by poškozoval provozovatele, hromadné emaily a spamy.
 9. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.

V. Práva a povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel se zavazuje umožnit uživateli přístup do aplikace, která na základě dat vložených uživatelem vygeneruje faktury, harmonogramy práce, přehledy účetnictví.
 2. Provozovatel se zavazuje za dále stanovených podmínek uschovávat uživatelem uložená data po dobu, kdy uživatel bude mít uživatelský účet aktivní a umožnit uživateli dodatečnou úpravu těchto dat.
 3. Rozsah vstupních dat a druhy jsou vymezeny v aplikaci.
 4. Předmětem smlouvy není kontrola úplnosti ani správnosti dokumentů vygenerovaných uživatelem ze strany provozovatele.
 5. Provozovatel nenese odpovědnost za data a obsah, které uživatel nahrává do aplikace.
 6. Provozovatel je oprávněn zamezit užívání aplikace uživatelem, o kterém se lez důvodně domnívat, že porušuje tyto smluvní podmínky.
 7. Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet uživatele, pokud se na něj uživatel nepřihlásil déle než 6 měsíců.

V. Úplata za užívání aplikace

 1. Ceny za předplatné služby jsou uvedeny v platném ceníku provozovatele. Aktuální ceník je k dispozici na stránce http://www.cannyapp.cz/cenik/.
 2. Při uzavření smlouvy má uživatel nárok na umožnění přístupu k aplikaci zdarma, a to po dobu 30 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

VI. Záruky

Provozovatel neposkytuje žádnou záruku na aplikaci. Veškerá rizika spojená s užíváním aplikace nese uživatel.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), provozovatel vypracoval Zásady zpracování osobních údajů, které nahrazují dosavadní ustanovení týkající se Ochrany osobních údajů.
 2. Zásady zpracování osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto smluvních podmínek, a jsou k dispozici na webové adrese: http://www.cannyapp.cz/ochrana-osobnich-udaju/

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní ujednání se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká zrušením uživatelského účtu uživatele. Obsah smlouvy tvoří tyto smluvní podmínky. Vytvořením uživatelského účtu souhlasí uživatel s těmito smluvními podmínkami.
 2. Tyto smluvní podmínky mohou být provozovatelem jednostranně změněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14 denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně smluvních podmínek na https://www.mycannyapp.cz/login V případě, že uživatel se změnou smluvních podmínek nesouhlasí, je oprávněn do 14 dnů od zveřejnění změny smluvních podmínek na http://www.cannyapp.cz/podminky-uziti/ od smlouvy odstoupit, a to zasláním písemného odstoupení od smlouvy do sídla provozovatele uvedeného v těchto smluvních podmínkách. Uživatel a provozovatel se dohodli, že pokud uživatel z tohoto důvodu od smlouvy odstoupí, tak se vzdává vůči provozovateli nároku na vrácení předplacené odměny za služby, které v důsledku svého odstoupení od smlouvy, nemohl využít.
 3. Tyto smluvní podmínky jsou platné od dne 25.5.2018.

HANABOSO, s.r.o