ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost HANABOSO s.r.o., IČO: 02063450, se sídlem Chládkova 898/2, Žabovřesky, 616 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80165 (dále jen „HANABOSO“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností HANABOSO považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost HANABOSO prioritou.

Společnost HANABOSO je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v bodech 1 a 2.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností HANABOSO na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti HANABOSO.

1. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost HANABOSO je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala:

Údaje subjektů údajů Účely zpracování Kde například zpracováváme
Jméno, příjmení Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, · Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností smluvní dokumentace, fakturace, účetní systém
Adresa Plnění smluvního vztahu, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích, Zasílání obchodních sdělení, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností smluvní dokumentace, fakturace, účetní systém
Cookies Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zobrazování reklam, Provádění analýz a měření všechny weby HANABOSO
Číslo účtu Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely účetní systém, distribuční systém
IP adresa Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Provádění analýz a měření, Plnění ostatních zákonných povinností všechny weby HANABOSO
Čas a datum Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností všechny weby HANABOSO
IČ, DIČ Plnění smluvního vztahu, Účetní a daňové účely, Plnění ostatních zákonných povinností smluvní dokumentace, fakturace, účetní systém
E-mail Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělení, Účetní a daňové účely, Zajištění ochrany zdraví a majetku, Plnění ostatních zákonných povinností aplikace, smluvní dokumentace, fakturace, účetní systém
Telefon Plnění smluvního vztahu, Správa uživatelských účtů ke službám, Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových, Zasílání obchodních sdělen, Plnění ostatních zákonných povinností aplikace, weby HANABOSO, smluvní dokumentace, fakturace, účetní systém

Osobní údaje jsou HANABOSO zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost HANABOSO je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností HANABOSO zpracovávány pro tyto účely

3. SEZNAM ZPRACOVATELŮ

V rámci HANABOSO jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti HANABOSO, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Společnost HANABOSO je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

4. POUŽITÍ COOKIES

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají HANABOSO poskytovat, chránit a zlepšovat její služby.

Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).

Soubory cookies používá HANABOSO v případě, že navštívíte její Internetové stránky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na Internetové stránky a dalšímu - podrobnější popis je níže.

Jaké druhy cookies Stránky využívají?

Na Internetových stránkách může společnost HANABOSO využívat dva druhy cookies:

Přihlášení a zabezpečení

Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na weby HANABOSO. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného uživatele ukládá HANABOSO do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.

Reklamy

Pomocí cookies je na webech HANABOSO upravována a správně cílena reklama podle chování uživatelů. [D2] Inzertní (reklamní) systémy používané na webech HANABOSO používají cookies k remarketingu a rovněž provádí segmentaci, jež se také označuje jako behaviorální cílení, a pomocí vlastních cookies zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu, kliklo na ni nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně.

Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které obsahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci.

Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google a Seznam. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na této adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby.

Návštěvnost

HANABOSO zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu.

Na webech HANABOSO používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics, dále pak Facebook Pixel a Google Adwords. Tato meření pro HANABOSO zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže HANABOSO neví, který konkrétní uživatel web navštívil. HANABOSO tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Online platby

Na webech používá HANABOSO různé platební terminály pro poskytování online plateb, ale HANABOSO nemá žádný přístup k informacím o účtech uživatele a kreditních kartách, které při platbě zadává v platebním terminálu. S platebními službami sdílí HANABOSO informace pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb, prováděných z webů HANABOSO. U plateb HANABOSO rovněž přes cookies analyzuje výkon různých prodejních kanálů.

Soubory cookies může uživatel v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale webům HANABOSO nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:

5. DOBA UCHOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost HANABOSO povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

6. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo (iii) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, (iv) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, (v) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (vi) na omezení zpracování osobních údajů. Nejpozději s účinností od 25. 5. 2018 můžete uplatnit taktéž (vii) právo na přenositelnost údajů a (viii) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.

Výpis práv subjektu údajů a doplňující informace:

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na emailové adrese osobniudaje@hanaboso.com. Společnost HANABOSO si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.